BVBA oprichten

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

De BVBA wordt beschouwd als de aangewezen vennootschapsvorm voor een klein of middelgroot bedrijf.
Wat zijn de voordelen en nadelen?
De bvba is een handelsvennootschap met weinig vennoten.
Zij is als rechtspersoon te onderscheiden van de vennoten en heeft eveneens een eigen vermogen.  De vennoten kunnen hun aandelen niet vrij overdragen aan buitenstaanders, tenzij in gevallen voorzien in de wet.  De vennoten zijn beperkt aansprakelijk, dwz dat ze zich enkel verbinden tot hun inbreng.   Bij faillissement kunnen de schuldeisers het privé-vermogen van de vennoten niet aanspreken, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

De kenmerken kunnen als volgt omschreven worden:

- Eigen rechtspersoonlijkheid
- Eigen vermogen
- Beperkt aantal vennoten
- Besloten vennootschap
  (= overdracht van aandelen onder voorwaarden)
- Beperkte aansprakelijkheid
- Maatschappelijk kapitaal: min. € 18.550
- Volstortingsplicht: min. €6.200 (of €12.400 igv E-BVBA)
- Financieel plan vereist

image
Waarom Coventis voor uw BVBA?

Vaak richt een ondernemer slecht éénmaal een vennootschap op, u doet er dan ook goed aan om u degelijk te laten adviseren zodat u vlekkeloos van start kan gaan. Als specialist in het oprichten van vennootschappen, zorgt Coventis voor uw BVBA op maat zodat u zich zorgeloos kan concentreren op het ondernemen !

Doorlooptijd

Coventis is efficiënt georganiseerd en verzorgt de oprichting van uw BVBA binnen één week.
Alles wordt voor u geregeld tegen een vast, van tevoren afgesproken tarief.

Meer weten »

BVBA bijzonderheden

Klik op de tabs onderaan en leer meer over de oprichtingsakte, het kapitaal, de aandelen, de oprichters-vennoten, het bestuur, de algemene vergadering, en het financieel plan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

 • Oprichtingsakte

  De oprichtingsakte van een BVBA moet volgende zaken vermelden:

  - de rechtsvorm en de naam van de vennootschap
  - de aanduiding van de maatschappelijke zetel
  - een nauwkeurige omschrijving van het doel;
  - de identiteit van de oprichters-vennoten,
  - de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal en het gestorte bedrag;
  - de voorwaarden bij een eventuele overdracht van aandelen;
  - het begin en einde van het boekjaar;
  - de bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst;
  - het tijdstip van de jaarvergadering, de toelating tot de vergadering en stemrecht;
  - de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te verbinden.

 • Kapitaal

  Het maatschappelijk of geplaatst kapitaal is het kapitaal waartoe de aandeelhouders zich verbinden bij de oprichting van de vennootschap en moet ten minste 18.550 EUR bedragen (minimum startkapitaal). Dat betekent dat de vennoten zich schriftelijk verbinden om 18 550 euro ter beschikking te stellen van de vennootschap in wording. In de praktijk wordt er 18.600 EUR genomen als maatschappelijk kapitaal omdat dit eenvoudiger is naar verdeling van aandelen toe.  Volstort kapitaal is het kapitaal dat de aandeelhouders effectief op de rekening van de bvba storten of de waarde van de goederen die ze werkelijk inbrengen. Bij inbreng in contanten storten zij het bedrag vóór het verlijden van de akte op een bijzondere bankrekening.

  Elk aandeel waarop in geld is ingeschreven moet tenminste voor één vijfde zijn volgestort. De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, moeten volledig zijn volgestort op het moment van de oprichting.
  Dit betekent dat de goederen die in natura worden ingebracht onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de bvba.
  Van het kapitaal in zijn geheel moet ten minste 6 200 EUR werkelijk gestort zijn (12.400 EUR voor een ebvba).

 • Aandelen

  Aandelen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal. Wie geld of goederen inbrengt ontvangt in ruil aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van een bvba is verdeeld in gelijke aandelen op naam. Er zijn aandelen met of zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht mogen niet meer dan een derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben een gelijk recht bij de winstverdeling en bij de verdeling van het overschot bij vereffening.

  De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandeelhouders dat wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

  In een bvba met verscheidene vennoten mag een vennoot zijn aandeel niet zomaar aan iemand anders overdragen of uit de vennootschap stappen. De aanvrager heeft de instemming nodig van ten minste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van ten minste drie vierde van het resterende kapitaal. Deze instemming is echter niet vereist voor de overdracht:

  - aan een andere vennoot;
  - aan de echtgenoot van de overdrager;
  - aan bloedverwanten in de rechte lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen);
  - aan andere door de statuten toegelaten personen.

  De statuten kunnen bepalingen bevatten die de procedure van overgang van aandelen regelen bij overlijden van een vennoot. Indien geen regeling is voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De erfgenaam wordt vennoot.

 • Oprichters / vennoten

  Om een bvba op te richten zijn er minimum twee oprichters nodig, behalve voor een éénpersoons-bvba (EBVBA).  De beperking van aansprakelijkheid is slechts van toepassing op één EBVBA. 
  Indien de enige oprichter van een EBVBA een andere vennootschap is, blijft die oprichter hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de EBVBA.

  Oprichters dragen een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij zijn hoofdelijk tegenover de belanghebbenden gehouden:
  - voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid;
  - voor het verschil tussen het vereiste minimumkapitaal en het geplaatste bedrag (zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd);

 • Bestuur

  Het bestuur van een bvba is in handen van één of meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen), de zaakvoerder(s), die al dan niet vennoot zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder dan benoemt die onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoerder. Zoals zijn naam aangeeft, wordt een statutaire zaakvoerder in de statuten benoemd (voor bepaalde of onbepaalde duur). Hij kan in principe slechts afgezet worden door een besluit van de vennoten of wegens ernstige redenen. De statuten kunnen wel een andere regeling voorzien. Een niet-statutaire zaakvoerder is een zaakvoerder die benoemd wordt voor bepaalde of onbepaalde duur door de algemene vergadering, met de gewone meerderheid. Hij kan in principe op elk ogenblik door de algemene vergadering bij gewone meerderheid afgezet worden. De statuten kunnen wel strengere voorwaarden inzake afzetting bepalen. Een zaakvoerder kan ook steeds ontslag nemen. Hij mag hierdoor echter het bestuur van de vennootschap niet nodeloos in gevaar brengen. Hij zal dus een opzegtermijn dienen te respecteren. Deze termijn is gewoonlijk in de statuten vastgelegd.

  Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan bepalen de statuten de wijze waarop zij beslissen, bv. bij (bijzondere) meerderheid of unanimiteit. Als de statuten niet voorschrijven dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dwz. dat de zaakvoerders niet moeten beraadslagen en individueel de vennootschap kunnen verbinden. Hij kan dus alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
  De statuten kunnen ook de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) beperken. Deze beperkingen gelden echter alleen onder vennoten (intern) en niet tegenover buitenstaanders.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten en is het hoogste bestuursorgaan.  De algemene vergadering is volgens de bepalingen van de wet bevoegd voor:

  - het benoemen of afzetten van de zaakvoerders en de commissarissen;
  - het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder (goedkeuren van het beleid) en aan de commissaris;
  - de goedkeuring van de jaarrekening;
  - het geven van de bestemming van de winsten;
  - een wijziging van het maatschappelijk kapitaal (bv. kapitaalsverhoging);
  - een wijziging van de statuten;
  - andere belangrijke beslissingen die de zaakvoerder voorlegt.

  De beslissingen van de vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem behalve andere statutaire bepalingen. Om op een geldige wijze beslissingen te kunnen treffen moet de algemene vergadering een aantal wettelijke en statutaire voorschriften in acht nemen.

 • account_balance

  Vennootschapsbelasting

  Gezien een BVBA rechtspersoonlijkheid heeft, worden haar inkomsten belast in de vennootschapsbelasting.

  Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% vanaf 1 januari 2018. Voor KMO-vennootschappen geldt een verlaagd tarief van 20,4% op de eerste € 100.000 belastbare winst. Het deel van de winst boven € 100.000 wordt belast tegen het gewoon tarief.

  Om van het verlaagd KMO-tarief te kunnen genieten is een brutobezoldiging aan minstens één bedrijfsleider van minimum € 45.000 vereist, tenzij de belastbare winst lager is dan € 45.000; dan volstaat een bezoldiging gelijk aan minstens die belastbare winst. De bezoldigingsvoorwaarde om te kunnen genieten van het verlaagd tarief geldt niet voor kleine vennootschappen gedurende hun eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting.

  De regel van het verlaagd KMO-tarief is van toepassing op Belgische vennootschappen en Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen met een eigen lokaal bestuur in België. 

 • Financieel plan

  De oprichters van een B.V.B.A. zijn gehouden om aan de instrumenterende notaris een financieel plan te overhandigen, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. 

  Het financieel plan bestaat uit een geraamde resultatenrekening en balans van minimum twee boekjaren.  Het financieel plan is gebaseerd op verscheidene gegevens zoals de vooropgestelde doelstellingen, het organigram van de onderneming, de kenmerken van de markt en de bestaande concurrentie, de voor- en nadelen van de gekozen producten en diensten alsook de te verwachten personeelsbehoeften.

  Desgewenst kan Coventis een financieel plan opmaken ter verantwoording van het maatschappelijk kapitaal voor de oprichting van uw BVBA.

 • Sociale verzekeringsplicht

  AANSLUITINGSPLICHT VENNOOTSCHAP

  Elke vennootschap, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

  Personenvennootschappen die in de KBO ingeschreven zijn als commerciële onderneming zijn gedurende de eerste drie jaren vanaf hun oprichting vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage indien in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige geweest zijn. 

  AANSLUITINGSPLICHT ZAAKVOERDER

  Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, …) wordt u beschouwd als zelfstandige op de dag van uw benoeming en moet u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van uw activiteit. Dat betekent in principe vóór de neerlegging van de oprichtingsakte.

  Via een sociaal verzekeringsfonds betaalt u als zelfstandige ieder kwartaal sociale bijdragen. Zo bouwt u de volgende sociale rechten op: recht op pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, overbruggingsrecht, uitkering voor mantelzorg.

  Voor de berekening van de sociale bijdragen baseert het sociaal verzekeringsfonds zich op de gegevens die de fiscale overheid doorgeeft. Het gaat dan over de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting.

  Vanaf 2015 worden uw sociale bijdragen voorlopig berekend op uw inkomsten van drie jaar geleden. Nadien worden deze bijdragen, zo nodig, geregulariseerd op uw inkomsten van het lopende jaar.

  Startende zelfstandigen hebben een aangepaste regeling, met wettelijk vastgelegde minimumbijdragen. De minimumkwartaalbijdrage voor startende zelfstandigen zal vanaf 1 april 2018 dalen naar ongeveer 230 euro in het eerste startjaar of 460 euro in het tweede startjaar. De kortingsmaatregel geldt voor alle starters die zich op 1 april 2018 in het eerste tot en met het vierde kwartaal van activiteit bevinden. Momenteel ligt de kwartaalbijdrage nog rond de 700 euro.

  Uw hoedanigheid speelt ook een rol. De zelfstandige in bijberoep is een buitenbeentje in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Als zelfstandige in bijberoep betaalt u verminderde bijdragen als u een beperkt inkomen hebt. In bepaalde gevallen betaalt u zelfs geen bijdragen. Anderzijds levert een zelfstandige activiteit in bijberoep doorgaans geen bijkomende sociale zekerheidsrechten op.

  Ook voor gepensioneerden geldt een aparte bijdrageregeling. Ontvangt u een vervroegd pensioen en wilt u nog werken als zelfstandige, dan moet u om uw pensioen te behouden, een maximuminkomen respecteren. Bent u 65 jaar of hebt u een loopbaan van 45 jaar, dan mag u onbeperkt bijverdienen.

  Indien de zaakvoerder al een zelfstandig statuut heeft en woonachtig is in een andere EU lidstaat en minimum 25% van de omzet, arbeidstijd en inkomsten uit de zelfstandige activiteit van zijn buitenlandse vennootschap realiseert, is de kans groot dat hij niet verzekeringsplichtig is in België.  Hij moet dan formulier A1 aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor de sociale verzekering der zelfstandigen in eigen land. Dit land brengt het Belgische RSVZ op de hoogte en de landen overleggen onderling (binnen de 6 maanden) aan welke wetgeving betrokkene onderworpen is.

  Meer info over de verschillende sociale statuten en de bijdrageberekening vindt u op volgende link:
  https://www.ikbenzelfstandige.be/sociaal-statuut/rechten-en-plichten 

Enkele spontane getuigenissen

van onze vele tevreden klanten

background

"Een professionele, maar toch ook persoonlijke aanpak. Snel, accuraat en volgens afspraak. Vakmanschap 'à la carte'."

       Josi A.
       Antwerpen

"U bent de man die beloftes nakomt en behoort tot een uitstervend ras. Top service geleverd. Nogmaals bedankt." 

       Robert M.
       Beveren

"Het was een plezier om met jou samen te werken, korte reactietijden, zeer professioneel uitstekende kennis betreffende de gerelateerde wetten!" 

       Frank G.
       Bilzen

"Het oprichtingsproces verliep erg soepel en precies zoals mij verteld was. Nergens was er een verrassing of iets onverwachts."

       Paul C.
       Lummen

"Via deze weg wil ik mijn dank aan u uitspreken voor de vlotte, professionele manier waarop je ons ondersteunde bij de oprichting van onze BVBA. Met je specifieke kennis aangaande een oprichting met buitenlandse partners nam je veel vragen (en tijdsverlies) bij ons weg. We kunnen en zullen iedereen aanraden om met Coventis te werken indien ze een bedrijf willen starten."

       Peter V.G.
       Dendermonde

"Nergens anders te vinden. De professionele, klantgerichte en vooral persoonlijke aanpak van Coventis is exact wat je als beginnende en dus nog onzekere ondernemer nodig hebt. Altijd bereikbaar en nooit een vraag te veel. En dat alles nog eens voor een prijs waarvoor je het zelf niet zou kunnen. Gewoonweg chapeau ! Mijn dossier was nog niet rond, en ik had Coventis al aan twee vrienden aangeraden."

       Mattias D.
       Bornem

"Wij zijn als Nederlands bedrijf uitstekend begeleid in het volledige traject van de oprichting van onze Belgische entiteit. Men geeft goed advies, is zeer correct en accuraat, uitermate klantgericht en (voor Hollanders belangrijk :-)) ook prijsgunstig. Wij zijn ambassadeur voor Coventis!" 

       Niels d.V.
       Watermaal-Bosvoorde

"Mijn bedrijf moest snel opgezet worden. Wim heeft dit adequaat aangepakt en zeer goed begeleid. Ik ben zeer tevreden over het verloop van de opstart alsook over de nazorg door Wim. De grootste meerwaarde van zaken doen met Wim is zijn nooit aflatende positiviteit, geruststellendheid en bereikbaarheid."

       Schreurs C.
       Antwerpen

Stappenplan bij de oprichting van een BVBA

Opstellen ontwerpakte & statuten

Als specialist in het oprichten van vennootschappen zorgen wij voor uw ontwerpakte & statuten op maat en desgewenst maken het financieel plan op.

Openen van zichtrekening, gedeeltelijke volstorting kapitaal
& bankattest

Met deze ontwerpakte kan u een zichtrekening openen bij een bank die in België gevestigd is. Nadat de vennoten hun inbreng hebben volstort, zal de bank een bankattest opmaken dat aan de notaris moet worden overhandigd.

Verlijden van de oprichtingsakte

Nadat het bankattest beschikbaar is,
wordt binnen de week een afspraak
gemaakt met de notaris voor het
verlijden van de oprichtingsakte.

Elektronische neerlegging & publicatie van de oprichtingsakte

De akte wordt onmiddellijk elektronisch neergelegd en een uittreksel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad binnen de 3 werkdagen. Uw BVBA verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid met het  ondernemingsnummer vanaf de dag
van de neerlegging.

Inschrijving in KBO & 
activatie van BTW-nummer

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad
wordt onmiddellijk de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aangevraagd, alsook de activatie  van het
BTW-nummer.  Desgewenst brengen we ook
de verplichte aansluitingen bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in orde.

Pakket oprichtingsdocumenten

U ontvangt een volledig pakket met alle
originele oprichtingsdocumenten, waaronder
een expeditie van de authentieke oprichtingsakte, een aandeelhoudersregister,
de certificaten van inschrijving, KBO uittreksel,
en het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad.

Benodigde gegevens en stukken

playlist_add_check
Benodigde gegevens

- Maatschappelijke benaming en eventuele handelsbenamingen
- Omschrijving van de activiteiten
- Maatschappelijk zeteladres
- Identiteit en woonplaatsgegevens van de oprichters-vennoten (en hun burgerlijke staat)
- Maatschappelijk kapitaal
- Verdeling van de aandelen en de geplande inbreng
door de vennoten
- Identiteit en woonplaatsgegevens van de zaakvoerder(s) en benoeming (al dan niet statutair) 
- Boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering

Contact opnemen

background

BVBA oprichtingskosten

Coventis begeleidt u bij het volledige oprichtingsproces.  Een eerste adviesgesprek zonder enige verplichting is steeds gratis.

Coventis biedt u een totaalpakket aan, waarin
ook de  notariële kosten, publicatiekosten Belgisch Staatsblad, KBO rechten, etc.  zijn inbegrepen.
Dit levert u een besparing op van gemiddeld
600 EUR in vergelijking met het dienstenpakket aangeboden door concullega's.

(*) De inbegrepen erelonen van de notaris zijn berekend op een standaard maatschappelijk kapitaal van 18.600 EUR. Indien uw maatschappelijk kapitaal meer dan 18.600 EUR bedraagt, dient u rekening te houden met supplementaire aktekosten. 

GRATIS:
- Formaliteiten mbt de aansluiting van de zaakvoerder en de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

OPTIES:
- opmaak financieel plan: 350 EUR, excl. BTW
- inschrijving van extra vestiging in de KBO: 88,5 EUR 
- verslag bedrijfsrevisor igv inbreng in natura (bv. machines, onroerend goed)
- maatschappelijke zetel en vestigingsadres

AANVULLENDE DIENSTEN VOOR NIET-VERBLIJFHOUDERS
(die vennoot of zaakvoerder zijn in een BVBA):
- aanvraag bisregisternummer (voor buitenlandse natuurlijke personen): 88,5 EUR, excl. BTW
- aanvraag ondernemingsnummer (voor buitenlandse rechtspersonen): 88,5 EUR, excl. BTW 

Tarief

€ 2.250 excl. BTW AANBOD
 • Bespreking en voorbereiding
  van de vennootschapsvorm
 • Nazicht beschikbaarheid van
  de maatschappelijke benaming
 • Ontwerp oprichtingsakte en
  statuten op maat van uw onderneming
 • Opmaak van volmachten
 • Afspraak notaris, inclusief alle notariële kosten en registratierechten
 • Opvolging neerlegging en publicatie Belgisch Staatsblad met ondernemings-nummer
 • Publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad
 • Opmaak aandeelhoudersregister
  en certificaten van inschrijving
 • Aanvraag tot inschrijving in de KBO met volledig KBO uittreksel
 • KBO inschrijvingsrechten
 • Aanvraag tot activering van het ondernemingsnummer als BTW-nummer
OFFERTE AANVRAGEN

2de vennoot nodig voor uw BVBA
om uw inbreng te beperken tot € 6.200 ?

Wordt zelf die 2de vennoot met een gratis Engelse Limited

VRAAG MEER INLICHTINGEN
Image